หทัยรักบรรณาการ ศศิภา

ISBN:

Published:

Paperback

417 pages


Description

หทัยรักบรรณาการ  by  ศศิภา

หทัยรักบรรณาการ by ศศิภา
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 417 pages | ISBN: | 7.80 Mb

หนึงไมเคยลืมเลือนเจาตัวเปียกจอมซน และปักใจรักคงมันตลอดมา อีกหนึงไมเคยลืมออมกอดอันอบอุน เปนกอดที... แมเวลา ผันผาน ไมจืดจาง เดือนปีผาน สลักไว ในรอยจำเมือกาลเวลาผันผาน จากเดกสาวชาวบานกลายเปน เจาหญิงศาศวัตราราชกุมารี และตองตกเปนบรรณาการแหง หฤษคีรีอยMoreหนึ่งไม่เคยลืมเลือนเจ้าตัวเปี๊ยกจอมซน และปักใจรักคงมั่นตลอดมา อีกหนึ่งไม่เคยลืมอ้อมกอดอันอบอุ่น เป็นกอดที่... แม้เวลา ผันผ่าน ไม่จืดจาง เดือนปีผ่าน สลักไว้ ในรอยจำเมื่อกาลเวลาผันผ่าน จากเด็กสาวชาวบ้านกลายเป็น เจ้าหญิงศาศวัตราราชกุมารี และต้องตกเป็นบรรณาการแห่ง หฤษคีรีอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อนั้นหัวใจสองดวงจะยังคง ผูกสัมพันธ์ เปี่ยมล้นด้วยความรักความทรงจำระหว่างกันหรือไม่สำหรับเจ้าหลวงอัคคัญญ์ สตรีผู้นี้...

ไม่ว่า ‘เธอ’ จะเป็นใคร แค่สาวชาวป่า หรือ สตรีผู้มีฐานันดรศักดิ์อันสูงส่ง ดวงหทัยของพระองค์ยัง ‘ยึดมั่น’ และ ‘รัก’ คงเดิมมิผันแปรEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "หทัยรักบรรณาการ":


qwear.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us